Zariadenie pre seniorov Juraja Shoppera Rožňava

Rozprávková jeseň života

Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.

Oznam od 15.4.2022

Návštevy

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, návštevníci.

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že v rámci prevencie šírenia COVID 19 zariadenie Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. stanovuje návštevné hodiny

od 15.4.2022:

pondelok od 9, 00 hod. do 11, 30hod., od 12,30 hod. – 14,30 hod.,

utorok od 9, 00 hod. do 11, 30hod., od 12,30 hod. – 14,30 hod.,.,

streda od 9, 00 hod. do 11, 30hod., od 12,30 hod. – 14,30 hod.,.,

štvrtok od 9, 00 hod. do 11, 30hod., od 12,30 hod. – 14,30 hod.,.,

piatok od 9, 00 hod. do 11, 30hod., od 12,30 hod. – 14,30 hod.,

sobota, nedeľa a počas veľkonočných sviatkov od 13,00 hod. – 15,00 hod.,

Návštevy sú povinné termín návštevy dohodnúť telefonicky, na telefónnom čísle 058 7320003. Termín návštevy sú limitované počtom návštevníkov (2 osoby k 1 prijímateľovi sociálnej služby).  Návštevníci sú povinní dodržiavať termíny návštev. 

Návštevy v interiéri zariadenia sú zakázané. Povolené sú iba v prípade návštevy prijímateľa, ktorému poskytujeme paliatívnu starostlivosť a prijímateľa v terminálnom štádiu ochorenia. Návštevy sú povinné vyplniť čestné prehlásenie o tom, že nemajú príznaky COVID 19 (dýchavičnosť, kašeľ, teplota) a neboli v styku s osobou u ktorej sa vyskytol COVD 19, predložiť k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom PCR teste (nie staršom ako 48 hodín) alebo negatívnom antigénovom teste (nie staršom ako 12 hod.) Potvrdenie o testovaní potrebujú očkovaní i neočkovaní návštevníci.

Návštevy sú povinné nahlásiť svoj príchod na recepcii zariadenia a predložiť požadované dokumenty.

V čase zotrvania v areáli zariadenia musia mať návštevníci prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) respirátorom FFP 2.

V prípade návštevy ležiaceho prijímateľa návštevu umožníme na jeho izbe, taktiež maximálne na dobu 10 minút.

Jedného prijímateľa môžu navštíviť maximálne 2 osoby súčasne.

Ak sa u návštevy kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informujú vedenie zariadenia  na t. č. 058/7320003.

V prípade nedodržania týchto pravidiel alebo v prípade, ak návštevy trpia niektorým z príznakov uvedeným v čestnom prehlásení, alebo sa stretli s osobou infikovanou COVID-19, poverení zamestnanci zariadenia neumožnia stretnutie návštevy a prijímateľa.

Vyššie uvedené opatrenia slúžia na ochranu Vašich príbuzných a blízkych

PROSÍM REŠPEKTUJTE ICH.

Nepriaznivá hygienicko – epidemiologická situácia v okrese Rožňava v súvislosti s výskytom COVID 19 a chladné počasie, nás núti prijímať prísnejšie opatrenia. Snažíme sa predchádzať výskytu ochorenia a súčasne umožniť Vám aspoň bezkontaktné stretnutie s Vašimi blízkymi.

Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov platí:

 Prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len „prijímateľ“) môžu opustiť zariadenie sociálnych

služieb počas veľkonočných sviatkov , zariadenie si podmieňuje návrat do zariadenia negatívnym Agt testom a 3 dňovou karanténnou.

Prosíme Vás, aby ste Vášho príbuzného vzali domov len v prípade zabezpečenia takého prostredia, v ktorom mu nehrozí nákaza ochorením Covidu 19.  Našim spoločným úsilím je ochraňovať zdravie klientov  v našom zariadení, ale aj počas pobytu mimo neho.

Ďakujeme, že zdielate naše hodnoty.

Prijímateľ je povinný podriadiť sa izolácii v trvaní 3 dní, ktorá sa ukončí negatívnym Agt testom.

 Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní

Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS a osôb, s ktorými je v styku.

V Rožňave: 15.4.2022

Každý, kto k nám kedy prišiel je nám darom. Prostotou múdrosti a srdcom naplneným láskou svietime na ceste lásky a svetla. S úctou bránime práva všetkých, rešpektujeme pravdu druhých, uspokojujeme potreby, sme Vašim darom. Tvorivým úsilím vytvárame ovzdušie dôvery, zbavujeme obáv a strachu. Ochotne podávame pomocnú ruku a priateľstvo v každodennom živote. Naša práca sa vyznačuje individuálnym, humánnym prístupom, priateľstvom a láskou k človeku. Sme tu na to, aby sme pomáhali, tak nás požiadajte. Je to také jednoduché.

Jana Jakobejová

 

ZDRAVOTNÝ ÚSEK

Pochopenie procesu starnutia a pozornosť k starým ľuďom sú najlepšou prevenciou. Vedúca sestra je kľúčovým pracovníkom v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a v hierarchii nelekárskych zdravotníckych pracovníkov. Do jej právomocí patrí plánovanie, koordinácia a kontrola zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti v celom zariadení, vrátane pravidelných kontrol činností všetkých zdravotníckych pracovníkov. Sleduje spokojnosť klientov s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou a vytvára návrhy na zlepšenie kvality služieb. Zdravotný úsek vykonáva samostatnú, odbornú prácu pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a realizuje odborné zdravotné výkony. Zodpovedá za komplexné sledovanie somatického a psychického stavu klienta, vykonáva preventívne opatrenia, činnosti a výkony ošetrovateľskej starostlivosti a o každej zmene vedie individuálny záznam. Podáva informácie klientovi resp. príbuzným klienta o ich zdravotnom stave. Vedie a zodpovedá za ošetrovateľskú dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy. Zabezpečuje účasť klientov pri ordinácii lekára. Plánuje a zabezpečuje s klientmi vyšetrenia v odborných ambulanciách mimo zariadenia. Zodpovedá za zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok. Zodpovedá za správne hospodárenie s liekmi a zdravotným materiálom, za správne a bezpečné uskladnenie a pravidelne sleduje expiráciu liekov a liečiv. Cieľom starostlivosti je vytvárať podmienky, aby služby pre klientov boli poskytované komplexne a multidisciplinárne s prihliadnutím na prostredie seniora, v ktorom sa nachádza.

 

REHABILITAČNÝ ÚSEK

Na základe ordinácie lekára a informovanom súhlase klienta určí fyzioterapeut anamnézu, realizuje vyšetrenia, zhodnotí aktuálny stav klienta a vypracuje plán liečebnej rehabilitácie. Zodpovedá za plánovanie a realizáciu pohybových individuálnych a skupinových cvičení za účelom aktivizácie, integrácie klientov a udržania mobility. Podľa vypracovaného plánu realizuje hydroterapiu, termoterapiu. Na základe týždenného plánu rehabilitačný úsek poskytuje celotelové masáže. Po zvážení zdravotného stavu navrhuje používanie ortopedicko – kompenzačných pomôcok a následne edukáciu a nácvik každodenných úkonov za ich pomoci. S použitím jednoduchých metód vedie klientov k sebestačnosti.

 

SOCIÁLNY ÚSEK

Sociálny úsek je miestom prvého kontaktu pre seniora, resp. príbuzných seniorov, ktorý prejaví záujem o umiestnenie v zariadení pre seniorov. Poskytuje poradenskú službu, vedie evidenciu uchádzačov, komunikuje s uchádzačmi a následne uzatvára zmluvy s klientmi. Zodpovedá za adaptáciu nových klientov na prostredie zariadenia a vedie ich individuálne plány. Ďalej má na starosti vedenie osobnej agendy, prijíma a vedie mesačné úhrady a spravuje depozitné účty. Sociálny úsek komunikuje s organizáciami a verejnými inštitúciami. Sprostredkúva kontakt s príbuznými, vedie individuálne rozhovory s klientmi a ponúka pomoc pri riešení problémových situácií. Sociálny úsek vedie a kontroluje správnosť dokumentácie spĺňajúcej „ Podmienky kvality poskytovania sociálnej služby“. Sociálny úsek organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, odborné prednášky, výlety. Vedie týždenné plány činností v ktorých sú zahrnuté rôzne druhy terapií ako sú napríklad muzikoterapia, biblioterapia, ergoterapia, kognitívny tréning pamäte, reminiscenčná terapia.