Zariadenie pre seniorov Juraja Shoppera Rožňava

Novinky

Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov „GDPR“

V súvislosti so zmenou právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (predstavovanou najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES - všeobecným nariadením o ochrane údajov, ďalej len „GDPR", ktoré nadobúda účinnosť dňom 25. 5. 2018), Vás informujeme, že osobné údaje našich klientov a ich príbuzných budú spracovávané na základe vyššie uvedenej právnej úpravy.

            Klient poskytovateľa sociálnych služieb: Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera, n.o., so sídlom: Rožňava-Huta 3454 , 048 01 Rožňava, alebo jeho zástupca, berie na vedomie, že pri poskytovaní sociálnych služieb sú spracúvané jeho osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie zmluvných a zákonných povinností poskytovateľa sociálnych služieb.

Tieto údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvy, na základe ktorej sú sociálne služby klientovi poskytované, prípadne ešte po dobu primeranú po ukončení tejto zmluvy. V rozsahu potrebnom k splneniu zákonných povinností sú údaje spracúvané po dobu vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Klient, alebo jeho zástupca, je uzrozumený s tým, že pokiaľ by so spracúvaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu nesúhlasil, poskytovateľ sociálnych služieb by mu nemohol požadovanú sociálnu službu poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov klienta je teda zmluvnou požiadavkou.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Klient, alebo jeho zástupca, ďalej berie na vedomie, že poskytovateľ sociálnych služieb spracúva po dobu poskytovania sociálnych služieb

na základe svojich oprávnených záujmov i ďalšie osobné údaje klienta (dosiahnuté vzdelanie, rodinný stav, posledné zamestnanie, miesto narodenia, predchádzajúce bydlisko, fotografie), a to za účelom individualizácie starostlivosti a zlepšovania poskytovaných služieb.

Poskytnutie týchto údajov nie je povinné.

Príjemcovia osobných údajov sú len subjekty, pri ktorých prenos vyplýva priamo zo zákona, teda najmä zdravotná poisťovňa, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, obec ... a pod.

Práva klienta súvisiace so spracúvaním

·    Klient má právo žiadať o informácie o kategóriách spracúvaných osobných údajov, účele, dobe a povahe spracúvania a o príjemcoch osobných údajov;

·    Klient má právo požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov;

·    Klient má právo požiadať pri naplnení podmienok stanovených relevantnými právnymi predpismi, aby boli osobné údaje opravené, doplnené alebo vymazané, prípadne ich spracúvanie obmedzené;

·    Klient má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (začať konanie na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky);

·    Klient má právo byť informovaný o prípadoch porušenia ochrany osobných údajov a to vtedy, pokiaľ je pravdepodobné, že daný prípad porušenia povedie k vysokému riziku pre jeho práva a slobody.