Zariadenie pre seniorov Juraja Shoppera Rožňava

Náš tím

PhDr. Jana Jakobejová, PhD.              štatutárny zástupca - riaditeľka                                   roznavasenior@gmail.com

PhDr. Ivana Černajová                      garant sociálnej starostlivosti - odborný zástupca       zpscernajova@gmail.com

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD.       garant ošetrovateľskej starostlivosti                             

Ildikó Nagyová                                  vedúca sestra                                                              zpssestra@gmail.com

Formy sociálnych služieb, ktoré poskytujeme podľa
zákona č. 448/2008 o sociálnych službách

Zariadenie pre seniorov

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

- sociálne poradenstvo,

- sociálna rehabilitácia,

- ubytovanie,

- stravovanie,

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

- osobné vybavenie,

- utvárajú sa podmienky na úschovu vecí,

- zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť,

- zabezpečuje sa záujmová činnosť. 

Špecializované zariadenie

Poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

- sociálne poradenstvo, 

- sociálna rehabilitácia,

- ubytovanie, 

- upratovanie, prajnie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

- osobné vybavenie.

Zabezpečuje:

- rozvoj pracovných zručností,

- pomoc pri pracovnom uplatnení,

- záujmovú činnosť.

Utvárajú sa podmienky na:

- vzdelávanie,

- úschovu cenných vecí.

Vízia

Poskytovanie kvalitných, efektívnych, progresívnych a flexibilných
sociálnych služieb prijímateľom sociálnych služieb erudovaným
personálom, v modernom zariadení s vyšším štandardom.