Zariadenie pre seniorov Juraja Shoppera Rožňava

Ponuka služieb

Pôvodne domov dôchodcov. Je určený ľuďom, ktorým terénna alebo ambulantná sociálna služba nemôže dostatočne uspokojiť ich potreby. Pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú starostlivosť inej osoby.

Žiadateľ musí byť v dôchodkovom veku, musí byť posúdený obecným respektíve mestským úradom, dosiahnuť minimálne IV. stupeň odkázanosti. Do zariadenia pre seniorov môže byť umiestnený aj človek, ktorý to potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zdravotný úsek

Mobilní, čiastočne mobilní a imobilní klienti si vyžadujú odlišnú starostlivosť. Poskytujeme pomoc pri každodenných aktivitách (osobná toaleta, obliekanie, kŕmenie, podávanie liekov, vysádzanie do kresla, polohovanie, sprevádzanie na vyšetrenia atď.), poskytujeme psychickú podporu prostredníctvom milého a vľúdneho slova.

 • nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť

 • každodenné meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia), podávanie liekov a infúzií, sledovanie bilancie tekutín, polohovanie, ošetrenie rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny a pomoc pri každodenných činnostiach

 • vizity 2-krát do týždňa

 • objednávanie a prevoz klientov na odborné vyšetrenia v Rožňave resp. Košiciach

 • zabezpečovanie liekov a kompenzačných pomôcok

Rehabilitačný úsek

 • LTV – liečebná telesná výchova, všetky metodiky v rámci fyzioterapie

 • vodoliečba, terapeutická vaňa s tryskami

 • využitie zdravotných pomôcok – barle, chodítka, vozíky a iné

 • nácvik sebaobsluhy, sebestačnosti, mobilita klienta – nácvik chôdze do schodov a zo schodov, zlepšenie kondičného stavu, nácvik používania vozíkov

 • nacvičovanie jemnej motoriky

Sociálny úsek

Individuálna sociálna práca:

 • príprava podkladov na prijatie do zariadenia a uzatváranie zmlúv s klientov

 • poskytovanie poradenskej služby, vedenie osobnej agendy

 • vedenie a prijímanie mesačných úhrad

 • vedenie depozitných účtov

 • sprostredkovanie kontaktu s rodinou

 • úschova cenných vecí a vkladných knižiek klientov

 • individuálne rozhovory

 • pomoc pri riešení problémových situácií

Skupinová sociálna práca:

 • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

 • muzikoterapia

 • biblioterapia

 • ergoterapia

 • canisterapia

 • skupinová relaxácia

 • tréning pamäte

 • reminiscenčná terapia

 • organizovanie výletov

 • organizovanie prednášok

 • duševné cvičenia – organizovanie Bohoslužieb

Doplnkové služby

 • služby recepcie

 • komunikácia klient – sestra z izby klienta

 • zabezpečujeme pedikúru , manikúru a kadernícke služby

 • pranie a žehlenie osobného ošatenia

 • denné upratovanie

Stravovanie

Strava sa vydáva v priestoroch jedálne 5 x denne, resp. 6 x denne u diabetikov (ktorí majú odporúčanie od diabetológa). Jedálny lístok je pripravovaný prihliadajúc na zdravotné ťažkosti klientov. Ak si vážny zdravotný stav vyžaduje, strava sa podáva na izbe za pomoci zdravotného personálu.