Zariadenie pre seniorov Juraja Shoppera Rožňava

Rozprávková jeseň života

Každý, kto k nám kedy prišiel je nám darom. Prostotou múdrosti a srdcom naplneným láskou svietime na ceste lásky a svetla. S úctou bránime práva všetkých, rešpektujeme pravdu druhých, uspokojujeme potreby, sme Vašim darom. Tvorivým úsilím vytvárame ovzdušie dôvery, zbavujeme obáv a strachu. Ochotne podávame pomocnú ruku a priateľstvo v každodennom živote. Naša práca sa vyznačuje individuálnym, humánnym prístupom, priateľstvom a láskou k človeku. Sme tu na to, aby sme pomáhali, tak nás požiadajte. Je to také jednoduché.

Jana Jakobejová

 

ZDRAVOTNÝ ÚSEK

Pochopenie procesu starnutia a pozornosť k starým ľuďom sú najlepšou prevenciou. Vedúca sestra je kľúčovým pracovníkom v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a v hierarchii nelekárskych zdravotníckych pracovníkov. Do jej právomocí patrí plánovanie, koordinácia a kontrola zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti v celom zariadení, vrátane pravidelných kontrol činností všetkých zdravotníckych pracovníkov. Sleduje spokojnosť klientov s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou a vytvára návrhy na zlepšenie kvality služieb. Zdravotný úsek vykonáva samostatnú, odbornú prácu pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a realizuje odborné zdravotné výkony. Zodpovedá za komplexné sledovanie somatického a psychického stavu klienta, vykonáva preventívne opatrenia, činnosti a výkony ošetrovateľskej starostlivosti a o každej zmene vedie individuálny záznam. Podáva informácie klientovi resp. príbuzným klienta o ich zdravotnom stave. Vedie a zodpovedá za ošetrovateľskú dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy. Zabezpečuje účasť klientov pri ordinácii lekára. Plánuje a zabezpečuje s klientmi vyšetrenia v odborných ambulanciách mimo zariadenia. Zodpovedá za zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok. Zodpovedá za správne hospodárenie s liekmi a zdravotným materiálom, za správne a bezpečné uskladnenie a pravidelne sleduje expiráciu liekov a liečiv. Cieľom starostlivosti je vytvárať podmienky, aby služby pre klientov boli poskytované komplexne a multidisciplinárne s prihliadnutím na prostredie seniora, v ktorom sa nachádza.

 

REHABILITAČNÝ ÚSEK

Na základe ordinácie lekára a informovanom súhlase klienta určí fyzioterapeut anamnézu, realizuje vyšetrenia, zhodnotí aktuálny stav klienta a vypracuje plán liečebnej rehabilitácie. Zodpovedá za plánovanie a realizáciu pohybových individuálnych a skupinových cvičení za účelom aktivizácie, integrácie klientov a udržania mobility. Podľa vypracovaného plánu realizuje hydroterapiu, termoterapiu. Na základe týždenného plánu rehabilitačný úsek poskytuje celotelové masáže. Po zvážení zdravotného stavu navrhuje používanie ortopedicko – kompenzačných pomôcok a následne edukáciu a nácvik každodenných úkonov za ich pomoci. S použitím jednoduchých metód vedie klientov k sebestačnosti.

 

SOCIÁLNY ÚSEK

Sociálny úsek je miestom prvého kontaktu pre seniora, resp. príbuzných seniorov, ktorý prejaví záujem o umiestnenie v zariadení pre seniorov. Poskytuje poradenskú službu, vedie evidenciu uchádzačov, komunikuje s uchádzačmi a následne uzatvára zmluvy s klientmi. Zodpovedá za adaptáciu nových klientov na prostredie zariadenia a vedie ich individuálne plány. Ďalej má na starosti vedenie osobnej agendy, prijíma a vedie mesačné úhrady a spravuje depozitné účty. Sociálny úsek komunikuje s organizáciami a verejnými inštitúciami. Sprostredkúva kontakt s príbuznými, vedie individuálne rozhovory s klientmi a ponúka pomoc pri riešení problémových situácií. Sociálny úsek vedie a kontroluje správnosť dokumentácie spĺňajúcej „ Podmienky kvality poskytovania sociálnej služby“. Sociálny úsek organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, odborné prednášky, výlety. Vedie týždenné plány činností v ktorých sú zahrnuté rôzne druhy terapií ako sú napríklad muzikoterapia, biblioterapia, ergoterapia, kognitívny tréning pamäte, reminiscenčná terapia.